ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസുകളില്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പ് പാടില്ല 
Gender

ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസുകളില്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പ് പാടില്ല; പരാതി നല്‍കാനുള്ള കാലാവധി ആറ് മാസമാക്കണമെന്നും ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍

ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസുകളില്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പ് പാടില്ല; പരാതി നല്‍കാനുള്ള കാലാവധി ആറ് മാസമാക്കണമെന്നും ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍