കൂളിംഗ് ഗ്ലാസിട്ടാല്‍ അഹങ്കാരം, സ്റ്റീല്‍ ഗ്ലാസില്‍ ചായ', മലയാളത്തിലും ആ സംഘം ഉണ്ടെന്ന് നീരജ് മാധവ്
Film Talks

മലയാളത്തിലെ വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നടിച്ച് നീരജ് മാധവ്, 'വളര്‍ന്നുവരുന്നവനെ മുളയിലേ നുള്ളാം എന്ന് കൂടിയാലോചിക്കുന്ന സംഘം'

മലയാളത്തിലെ വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നടിച്ച് നീരജ് മാധവ്, 'വളര്‍ന്നുവരുന്നവനെ മുളയിലേ നുള്ളാം എന്ന് കൂടിയാലോചിക്കുന്ന സംഘം'