ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം നടത്തിയ ആളെ പരസ്യപ്പെടുത്തി അപര്‍ണ നായര്‍
Film Talks

'നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക കാല്‍പ്പനിക ലോകത്ത് എന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ട', വെര്‍ബല്‍ റേപ്പ് കമന്റിട്ടയാളെ പരസ്യപ്പെടുത്തി അപര്‍ണ നായര്‍

'നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക കാല്‍പ്പനിക ലോകത്ത് എന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ട', വെര്‍ബല്‍ റേപ്പ് കമന്റിട്ടയാളെ പരസ്യപ്പെടുത്തി അപര്‍ണ നായര്‍