ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്‍പ്പെടെ അനുമതി വാങ്ങി,ചെന്നൈയില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ എത്തിച്ച് പണിതത്; ഭീമമായ നഷ്ടമെന്ന് സോഫിയാ പോള്‍
Film Talks

ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്‍പ്പെടെ അനുമതി വാങ്ങി,ചെന്നൈയില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ എത്തിച്ച് പണിതത്; ഭീമമായ നഷ്ടമെന്ന് സോഫിയാ പോള്‍

ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്‍പ്പെടെ അനുമതി വാങ്ങി,ചെന്നൈയില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ എത്തിച്ച് പണിതത്; ഭീമമായ നഷ്ടമെന്ന് സോഫിയാ പോള്‍