'പഠനചെലവുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തു, കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പും'; മോഹന്‍ലാല്‍ നല്‍കിയത് മറക്കാനാകാത്ത സന്തോഷമെന്ന് വിനയ്
Film Talks

'പഠനചെലവുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തു, കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പും'; മോഹന്‍ലാല്‍ നല്‍കിയത് മറക്കാനാകാത്ത സന്തോഷമെന്ന് വിനയ്

'പഠനചെലവുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തു, കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പും'; മോഹന്‍ലാല്‍ നല്‍കിയത് മറക്കാനാകാത്ത സന്തോഷമെന്ന് വിനയ്