'ഒരു നൈജീരിയന്‍ ആയതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ തട്ടിപ്പുകാരനാകില്ല'; കേരള പൊലീസിന്റെ ട്രോളിനെ വിമര്‍ശിച്ച് സാമുവല്‍
Film Talks

'ഒരു നൈജീരിയന്‍ ആയതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ തട്ടിപ്പുകാരനാകില്ല'; കേരള പൊലീസിന്റെ ട്രോളിനെ വിമര്‍ശിച്ച് സാമുവല്‍

'ഒരു നൈജീരിയന്‍ ആയതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ തട്ടിപ്പുകാരനാകില്ല'; കേരള പൊലീസിന്റെ ട്രോളിനെ വിമര്‍ശിച്ച് സാമുവല്‍