'എന്റെ പ്രണയം വീട്ടിലറിയാം, വിവാഹമെന്ന് പറഞ്ഞ് യാതൊരു സമ്മര്‍ദ്ദവുമില്ല'; തപ്‌സി പന്നു
Film Talks

'എന്റെ പ്രണയം വീട്ടിലറിയാം, വിവാഹമെന്ന് പറഞ്ഞ് യാതൊരു സമ്മര്‍ദ്ദവുമില്ല'; തപ്‌സി പന്നു

'എന്റെ പ്രണയം വീട്ടിലറിയാം, വിവാഹമെന്ന് പറഞ്ഞ് യാതൊരു സമ്മര്‍ദ്ദവുമില്ല'; തപ്‌സി പന്നു