മയ്യം പാര്‍ട്ടിയുടെ പേരിനൊപ്പം വരുന്നത് അങ്ങനെ; വിജയ് സേതുപതിയോട് കമല്‍
Film Talks

കമ്മ്യൂണിസം എല്ലാത്തിനെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളും, മയ്യം പാര്‍ട്ടിയുടെ പേരിനൊപ്പം വരുന്നത് അങ്ങനെ; വിജയ് സേതുപതിയോട് കമല്‍

കമ്മ്യൂണിസം എല്ലാത്തിനെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളും, മയ്യം പാര്‍ട്ടിയുടെ പേരിനൊപ്പം വരുന്നത് അങ്ങനെ; വിജയ് സേതുപതിയോട് കമല്‍