വേദിയില്‍ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാല്‍ എന്ത് ചെയ്യും, ശോഭനയുടെ മറുപടിക്ക് കയ്യടിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ
Film Talks

വേദിയില്‍ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാല്‍ എന്ത് ചെയ്യും, ശോഭനയുടെ മറുപടിക്ക് കയ്യടിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

വേദിയില്‍ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാല്‍ എന്ത് ചെയ്യും, ശോഭനയുടെ മറുപടിക്ക് കയ്യടിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ