പ്രഭാകരാ' വിവാദമായതില്‍ പ്രതികരണവുമായി ശ്രീനിവാസന്‍
Film Talks

'പ്രഭാകരന്‍ കള്ളക്കടത്തുകാരനിട്ട ഒരു നാടന്‍ പേര്, അങ്ങനെയെങ്കില്‍ അനന്തന്‍ നമ്പ്യാരെന്ന് പേരുള്ള ആളെയും ഇത് പോലെ കണ്ടെത്താനാകും

'പ്രഭാകരന്‍ കള്ളക്കടത്തുകാരനിട്ട ഒരു നാടന്‍ പേര്, അങ്ങനെയെങ്കില്‍ അനന്തന്‍ നമ്പ്യാരെന്ന് പേരുള്ള ആളെയും ഇത് പോലെ കണ്ടെത്താനാകും