കാസര്‍ഗോഡിനുള്ള സഹായം, അച്ഛന്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മനപ്പൂര്‍വ്വം സംസാരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുവെന്ന് ഗോകുല്‍ സുരേഷ്
Film Talks

കാസര്‍ഗോഡിനുള്ള സഹായം, അച്ഛന്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മനപ്പൂര്‍വ്വം സംസാരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുവെന്ന് ഗോകുല്‍ സുരേഷ്

കാസര്‍ഗോഡിനുള്ള സഹായം, അച്ഛന്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മനപ്പൂര്‍വ്വം സംസാരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുവെന്ന് ഗോകുല്‍ സുരേഷ്