പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപം തെളിയിക്കല്‍ മഹാസംരംഭമെന്ന് മമ്മൂട്ടി, ‘എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു’
Film Talks

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപം തെളിയിക്കല്‍ മഹാസംരംഭമെന്ന് മമ്മൂട്ടി, ‘എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു’

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീപം തെളിയിക്കല്‍ മഹാസംരംഭമെന്ന് മമ്മൂട്ടി, ‘എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു’