ദിവസക്കൂലി കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് കരുതല്‍ വേണം, നമ്മുക്ക് രക്ഷ വീട് മാത്രമെന്ന് മമ്മൂട്ടി
Film Talks

ദിവസക്കൂലി കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് കരുതല്‍ വേണം, നമ്മുക്ക് രക്ഷ വീട് മാത്രമെന്ന് മമ്മൂട്ടി

ദിവസക്കൂലി കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് കരുതല്‍ വേണം, നമ്മുക്ക് രക്ഷ വീട് മാത്രമെന്ന് മമ്മൂട്ടി