‘ഹര്‍ത്താല്‍ എന്ന് പറയൂ, അവര്‍ മദ്യം കരുതിവെക്കട്ടേ’, മലയാളികളെ ട്രോളി റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി
Film Talks

‘ഹര്‍ത്താല്‍ എന്ന് പറയൂ, അവര്‍ മദ്യം കരുതിവെക്കട്ടേ’, മലയാളികളെ ട്രോളി റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി

‘ഹര്‍ത്താല്‍ എന്ന് പറയൂ, അവര്‍ മദ്യം കരുതിവെക്കട്ടേ’, മലയാളികളെ ട്രോളി റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി