‘സഖാവ് പിണറായി വിജയന്‍’ ഒരു നേതാവിന്റെ ജീവിതം സിനിമ ചെയ്താല്‍ ആരുടേതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ആഷിക് അബു
Film Talks

‘സഖാവ് പിണറായി വിജയന്‍’ ഒരു നേതാവിന്റെ ജീവിതം സിനിമ ചെയ്താല്‍ ആരുടേതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ആഷിക് അബു 

‘സഖാവ് പിണറായി വിജയന്‍’ ഒരു നേതാവിന്റെ ജീവിതം സിനിമ ചെയ്താല്‍ ആരുടേതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ആഷിക് അബു