‘എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരിക്കും’, ജയസൂര്യ പറയുന്നു
Film Talks

‘എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരിക്കും’, ജയസൂര്യ പറയുന്നു 

‘എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരിക്കും’, ജയസൂര്യ പറയുന്നു