‘റഹ്മാന്‍ സര്‍ പേഴ്‌സണലി എക്‌സൈറ്റഡ് ആണ്’, ആടുജീവിതത്തിലെ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ്
Film Talks

‘റഹ്മാന്‍ സര്‍ പേഴ്‌സണലി എക്‌സൈറ്റഡ് ആണ്’, ആടുജീവിതത്തിലെ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ്

‘റഹ്മാന്‍ സര്‍ പേഴ്‌സണലി എക്‌സൈറ്റഡ് ആണ്’, ആടുജീവിതത്തിലെ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ്