മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിലൊരുങ്ങി ‘സൂഫിയും സുജാതയും’
Film News

മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിലൊരുങ്ങി ‘സൂഫിയും സുജാതയും’; ജൂലൈ മൂന്നിന് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ

മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിലൊരുങ്ങി ‘സൂഫിയും സുജാതയും’; ജൂലൈ മൂന്നിന് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ