‘സുശാന്ത് സിം​ഗിന്റെ ആരാധകരുടെ വികാരം മാനിക്കണം’; ട്വിറ്റർ ഫാൻസിനോട് സൽമാൻ ഖാൻ
Film News

‘സുശാന്ത് സിം​ഗിന്റെ ആരാധകരുടെ വികാരം മാനിക്കണം’; ട്വിറ്റർ ഫാൻസിനോട് സൽമാൻ ഖാൻ

‘സുശാന്ത് സിം​ഗിന്റെ ആരാധകരുടെ വികാരം മാനിക്കണം’; ട്വിറ്റർ ഫാൻസിനോട് സൽമാൻ ഖാൻ