കുടുംബവാഴ്ച വിവാദം: ആലിയക്ക് നഷ്ടമായത് നാലര ലക്ഷത്തിലേറെ ഫോളോവേഴ്‌സ്, സൽമാന് നഷ്ടം അരലക്ഷം ഫാൻസ്
Film News

കുടുംബവാഴ്ച വിവാദം: ആലിയക്ക് നഷ്ടമായത് നാലര ലക്ഷത്തിലേറെ ഫോളോവേഴ്‌സ്, സൽമാന് നഷ്ടം അരലക്ഷം ഫാൻസ്

കുടുംബവാഴ്ച വിവാദം: ആലിയക്ക് നഷ്ടമായത് നാലര ലക്ഷത്തിലേറെ ഫോളോവേഴ്‌സ്, സൽമാന് നഷ്ടം അരലക്ഷം ഫാൻസ്