‘ജിയാ ഖാന്റെ ആത്മഹത്യയിലും സൽമാൻ ഖാന് പങ്ക്’; തെളിവുകളുമായി മാതാവ് റാബിയാ ഖാൻ
Film News

‘ജിയാ ഖാന്റെ ആത്മഹത്യയിലും സൽമാൻ ഖാന് പങ്ക്’; തെളിവുകളുമായി മാതാവ് റാബിയാ ഖാൻ

‘ജിയാ ഖാന്റെ ആത്മഹത്യയിലും സൽമാൻ ഖാന് പങ്ക്’; തെളിവുകളുമായി മാതാവ് റാബിയാ ഖാൻ