‘ആട് 2 ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു സംവിധായകനെ വരെ ആലോചിച്ചു’, ഡിപ്രഷൻ അതിജീവനത്തെ കുറിച്ച് മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ്
Film News

‘ആട് 2 ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു സംവിധായകനെ വരെ ആലോചിച്ചു’, ഡിപ്രഷൻ അതിജീവനത്തെ കുറിച്ച് മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ്

‘ആട് 2 ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു സംവിധായകനെ വരെ ആലോചിച്ചു’, ഡിപ്രഷൻ അതിജീവനത്തെ കുറിച്ച് മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ്