‘അവർ എന്റെ ​കരിയറും കുടുംബവും നശിപ്പിച്ചു’; സൽമാൻ ഖാന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ അഭിനവ് സിംഗ് കശ്യപ്
Film News

‘അവർ എന്റെ ​കരിയറും കുടുംബവും നശിപ്പിച്ചു’; സൽമാൻ ഖാന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ അഭിനവ് സിംഗ് കശ്യപ്

‘അവർ എന്റെ ​കരിയറും കുടുംബവും നശിപ്പിച്ചു’; സൽമാൻ ഖാന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ അഭിനവ് സിംഗ് കശ്യപ്