വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറി, രക്ഷപ്പെട്ടത് അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ ബോട്ടില്‍, മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഡാം തുറന്നുവെന്ന് മല്ലിക സുകുമാരന്‍
Film News

വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറി, രക്ഷപ്പെട്ടത് അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ ബോട്ടില്‍, മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഡാം തുറന്നുവെന്ന് മല്ലിക സുകുമാരന്‍

വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറി, രക്ഷപ്പെട്ടത് അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ ബോട്ടില്‍, മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഡാം തുറന്നുവെന്ന് മല്ലിക സുകുമാരന്‍