‘ആലിയയില്‍ നിന്ന് അഞ്ജലിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു’; നവാസുദ്ദീന്‍ സിദ്ദിഖിയുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഭാര്യ 
Film News

‘ആലിയയില്‍ നിന്ന് അഞ്ജലിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു’; നവാസുദ്ദീന്‍ സിദ്ദിഖിയുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഭാര്യ 

‘ആലിയയില്‍ നിന്ന് അഞ്ജലിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു’; നവാസുദ്ദീന്‍ സിദ്ദിഖിയുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഭാര്യ