'അവരാണ് യഥാര്‍ത്ഥ രാജാവും റാണിയും'; കാട്ടുവാസിയെന്ന് വിളിച്ചയാളുടെ വായടപ്പിച്ച് റിമ കല്ലിങ്കല്‍
Film News

'അവരാണ് യഥാര്‍ത്ഥ രാജാവും റാണിയും'; കാട്ടുവാസിയെന്ന് വിളിച്ചയാളുടെ വായടപ്പിച്ച് റിമ കല്ലിങ്കല്‍

'അവരാണ് യഥാര്‍ത്ഥ രാജാവും റാണിയും'; കാട്ടുവാസിയെന്ന് വിളിച്ചയാളുടെ വായടപ്പിച്ച് റിമ കല്ലിങ്കല്‍