തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് 1000 PPE കിറ്റുകളും 2000N -95 മാസ്കുകളും, മോഹന്‍ലാലിന് നന്ദിയറിയിച്ച് മന്ത്രി
Film News

തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് 1000 PPE കിറ്റുകളും 2000N -95 മാസ്കുകളും, മോഹന്‍ലാലിന് നന്ദിയറിയിച്ച് മന്ത്രി

തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് 1000 PPE കിറ്റുകളും 2000N -95  മാസ്കുകളും, മോഹന്‍ലാലിന് നന്ദിയറിയിച്ച് മന്ത്രി