'കോഴിപ്പോര്' സംവിധായകരിലൊരാളായ ജിബിറ്റ് അന്തരിച്ചു, ലോക്ക് ഡൗണില്‍ പാതിയില്‍ പിന്‍വലിച്ച സിനിമ
Film News

'കോഴിപ്പോര്' സംവിധായകരിലൊരാളായ ജിബിറ്റ് അന്തരിച്ചു, ലോക്ക് ഡൗണില്‍ പാതിയില്‍ പിന്‍വലിച്ച സിനിമ

'കോഴിപ്പോര്' സംവിധായകരിലൊരാളായ ജിബിറ്റ് അന്തരിച്ചു, ലോക്ക് ഡൗണില്‍ പാതിയില്‍ പിന്‍വലിച്ച സിനിമ