'നിങ്ങള്‍ മരിച്ചില്ലേ?, മറുപടി പറഞ്ഞ് മടുത്തു, ഇത്രയും ശത്രുത മമ്മൂട്ടിക്ക്', ചിന്തിപ്പിച്ച് മാമുക്കോയ
Film News

'നിങ്ങള്‍ മരിച്ചില്ലേ?, മറുപടി പറഞ്ഞ് മടുത്തു, ഇത്രയും ശത്രുത മമ്മൂട്ടിക്ക്', ചിന്തിപ്പിച്ച് മാമുക്കോയ

'നിങ്ങള്‍ മരിച്ചില്ലേ?, മറുപടി പറഞ്ഞ് മടുത്തു, ഇത്രയും ശത്രുത മമ്മൂട്ടിക്ക്', ചിന്തിപ്പിച്ച് മാമുക്കോയ