കൊവിഡിനെ നേരിടാന്‍ 50 ലക്ഷം നല്‍കി മോഹന്‍ലാല്‍, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടല്‍ ചരിത്രത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും കത്ത്
Film News

കൊവിഡിനെ നേരിടാന്‍ 50 ലക്ഷം നല്‍കി മോഹന്‍ലാല്‍, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടല്‍ ചരിത്രത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും കത്ത്

കൊവിഡിനെ നേരിടാന്‍ 50 ലക്ഷം നല്‍കി മോഹന്‍ലാല്‍, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടല്‍ ചരിത്രത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും കത്ത്