കലാകാരന്മാര്‍ മാസശമ്പളക്കാരല്ല ,ദിവസക്കൂലിക്കാരാണ് പരിഹസിക്കുന്നവരോട് സിതാര കൃഷ്ണകുമാര്‍
Film News

‘ഈ സമയത്താണോ നിങ്ങടെ പാട്ടും കൂത്തും’, പരിഹസിക്കുന്നവരോട് സിതാര കൃഷ്ണകുമാര്‍ കലാകാരന്മാര്‍ മാസശമ്പളക്കാരല്ല ,ദിവസക്കൂലിക്കാരാണ്

‘ഈ സമയത്താണോ നിങ്ങടെ പാട്ടും കൂത്തും’, പരിഹസിക്കുന്നവരോട് സിതാര കൃഷ്ണകുമാര്‍ കലാകാരന്മാര്‍ മാസശമ്പളക്കാരല്ല ,ദിവസക്കൂലിക്കാരാണ്