വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇഷ്ടമായെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍  
Film News

അന്ന് വഴക്കിട്ട് ‘മോഹന്‍ലാലിനൊപ്പം ജീവിക്കാന്‍’ ഇറങ്ങി, ഇന്ന് ‘വരനെ’  ഇഷ്ടമായെന്നറിയിച്ച് അതേ ചിരി

അന്ന് വഴക്കിട്ട് ‘മോഹന്‍ലാലിനൊപ്പം ജീവിക്കാന്‍’ ഇറങ്ങി, ഇന്ന് ‘വരനെ’  ഇഷ്ടമായെന്നറിയിച്ച് അതേ ചിരി