ബുക് മൈ ഷോയെ 'ആപ്പി'ലാക്കാന്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍; ഈ വെക്കേഷന് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിന് പുതിയ സംവിധാനം, കുറയുമോ ഹാന്‍ഡ്‌ലിങ്ങ് ചാര്‍ജ് ?
Film News

ബുക് മൈ ഷോയെ 'ആപ്പി'ലാക്കാന്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍; ഈ വെക്കേഷന് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിന് പുതിയ സംവിധാനം, കുറയുമോ ഹാന്‍ഡ്‌ലിങ്ങ് ചാര്‍ജ് ?