‘മമ്മൂക്ക ഞെട്ടിച്ചു’, കടക്കല്‍ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടിക്ക് ചില നിര്‍ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സന്തോഷ് വിശ്വനാഥ്  
Film News

‘മമ്മൂക്ക ഞെട്ടിച്ചു’, കടക്കല്‍ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടിക്ക് ചില നിര്‍ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സന്തോഷ് വിശ്വനാഥ്  

‘മമ്മൂക്ക ഞെട്ടിച്ചു’, കടക്കല്‍ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടിക്ക് ചില നിര്‍ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സന്തോഷ് വിശ്വനാഥ്