‘പോയി വേറൈ വേലൈ പാറ്ങ്കടാ’ ; ആര്യയ്ക്കും രാജേഷ് ഖന്നയ്ക്കുമൊപ്പം മതം മാറിയെന്ന പ്രചരണത്തിന് മറുപടിയുമായി വിജയ് സേതുപതി
Film News

‘പോയി വേറൈ വേലൈ പാറ്ങ്കടാ’ ; ആര്യയ്ക്കും രമേഷ് ഖന്നയ്ക്കുമൊപ്പം മതം മാറിയെന്ന പ്രചരണത്തിന് മറുപടിയുമായി വിജയ് സേതുപതി

‘പോയി വേറൈ വേലൈ പാറ്ങ്കടാ’ ; ആര്യയ്ക്കും രമേഷ്  ഖന്നയ്ക്കുമൊപ്പം മതം മാറിയെന്ന പ്രചരണത്തിന് മറുപടിയുമായി വിജയ് സേതുപതി