കാശ്മീര്‍ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് സൈറ വാസിം, ‘ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിശബ്ദമാക്കി’ 
Film News

കാശ്മീര്‍ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് സൈറ വാസിം, ‘ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിശബ്ദമാക്കി’ 

കാശ്മീര്‍ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് സൈറ വാസിം, ‘ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിശബ്ദമാക്കി’