‘ഹിന്ദുമതം സുരക്ഷിതമാണ്’, മതം മാറുന്നില്ലേയെന്ന് ചോദിച്ചയാളുടെ വായടപ്പിച്ച് പാര്‍വ്വതി 
Film News

‘ഹിന്ദുമതം സുരക്ഷിതമാണ്’, മതം മാറുന്നില്ലേയെന്ന് ചോദിച്ചയാളുടെ വായടപ്പിച്ച് പാര്‍വ്വതി 

‘ഹിന്ദുമതം സുരക്ഷിതമാണ്’, മതം മാറുന്നില്ലേയെന്ന് ചോദിച്ചയാളുടെ വായടപ്പിച്ച് പാര്‍വ്വതി