വലതു തോളില്‍ ഇരുമുടിക്കെട്ടും ഇടതുകൈയാല്‍ ഇങ്ക്വിലാബും, സഖാവും സ്വാമിയുമായി ബിജുമേനോന്‍
Film News

വലതു തോളില്‍ ഇരുമുടിക്കെട്ടും ഇടതുകൈയാല്‍ ഇങ്ക്വിലാബും, സഖാവും സ്വാമിയുമായി ബിജുമേനോന്‍

വലതു തോളില്‍ ഇരുമുടിക്കെട്ടും ഇടതുകൈയാല്‍ ഇങ്ക്വിലാബും, സഖാവും സ്വാമിയുമായി ബിജുമേനോന്‍