ഫുക്രു ഉള്‍പ്പെടെ 15ഓളം ടിക് ടോക് താരങ്ങളുമായി ‘തല്ലുംമ്പിടി’ 
Film News

ഫുക്രുവിനെ നായകനാക്കി ടിക് ടോക് താരങ്ങളുടെ സിനിമ; ‘തല്ലുംമ്പിടി’ ടീസര്‍

ഫുക്രുവിനെ നായകനാക്കി ടിക് ടോക് താരങ്ങളുടെ സിനിമ; ‘തല്ലുംമ്പിടി’  ടീസര്‍