‘ഫോറസ്റ്റ് ഗംപ്’ റീമേക്ക് ആമിറിനായി കരുതി വെച്ചത്; 20 കിലോ കുറയ്ക്കാനൊരുങ്ങി പെര്‍ഫക്ഷനിസ്റ്റ്
Film News

‘ഫോറസ്റ്റ് ഗംപ്’ റീമേക്ക് ആമിറിനായി കരുതി വെച്ചത്; 20 കിലോ കുറയ്ക്കാനൊരുങ്ങി പെര്‍ഫക്ഷനിസ്റ്റ്

‘ഫോറസ്റ്റ് ഗംപ്’ റീമേക്ക് ആമിറിനായി കരുതി വെച്ചത്; 20 കിലോ കുറയ്ക്കാനൊരുങ്ങി പെര്‍ഫക്ഷനിസ്റ്റ്