ക്ലൈമാക്‌സ് കിട്ടിയത് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ നിന്ന്, മാസ്റ്റര്‍ സ്‌ട്രോക്കില്‍ സിബി മലയില്‍
Film News

ക്ലൈമാക്‌സ് കിട്ടിയത് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ നിന്ന്, മാസ്റ്റര്‍ സ്‌ട്രോക്കില്‍ സിബി മലയില്‍

ക്ലൈമാക്‌സ് കിട്ടിയത് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ നിന്ന്, മാസ്റ്റര്‍ സ്‌ട്രോക്കില്‍ സിബി മലയില്‍