ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ച് ഡയലോഗ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കം
Film Festivals

‘വീ ദ പീപ്പിള്‍’; ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ച് ഡയലോഗ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കം

‘വീ ദ പീപ്പിള്‍’; ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ച് ഡയലോഗ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കം