ജോ ഒഡഗിരി സംവിധാനം ചെയ്ത ദെ സെ നതിങ് സ്‌റ്റെയ്‌സ് ദ സെയിം ഐഎഫ്എഫ്‌കെയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രം.
Film Festivals

ഐഎഫ്എഫ്‌കെ: ‘ദെ സെ നതിങ് സ്റ്റെയ്‌സ് ദ സെയിമി’ന് സുവര്‍ണ ചകോരം; ലിജോയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരാമര്‍ശം

ഐഎഫ്എഫ്‌കെ: ‘ദെ സെ നതിങ് സ്റ്റെയ്‌സ് ദ സെയിമി’ന് സുവര്‍ണ ചകോരം; ലിജോയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരാമര്‍ശം