ക്രിട്ടിക്‌സ് ചോയ്‌സ് അവാര്‍ഡ്‌സില്‍ തിളങ്ങാന്‍ ‘ഐറിഷ്മാന്‍’, സ്‌കോര്‍സെസി ചിത്രത്തിന് 14 നോമിനേഷന്‍
Film Festivals

ക്രിട്ടിക്‌സ് ചോയ്‌സ് അവാര്‍ഡ്‌സില്‍ തിളങ്ങാന്‍ ‘ഐറിഷ്മാന്‍’, സ്‌കോര്‍സെസി ചിത്രത്തിന് 14 നോമിനേഷന്‍

ക്രിട്ടിക്‌സ് ചോയ്‌സ് അവാര്‍ഡ്‌സില്‍ തിളങ്ങാന്‍ ‘ഐറിഷ്മാന്‍’, സ്‌കോര്‍സെസി ചിത്രത്തിന് 14 നോമിനേഷന്‍