ലിജോയുടെ ജല്ലിക്കട്ടും അനന്ത് മഹാദേവന്റെ മായ്ഘാട്ടും ഗോവ മേളയില്‍; സുവര്‍ണമയൂരത്തിന് മത്സരിക്കാന് 2 മലയാളി സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍
Film Festivals

ലിജോയുടെ ജല്ലിക്കട്ടും അനന്ത് മഹാദേവന്റെ മായ്ഘാട്ടും ഗോവ മേളയില്‍; സുവര്‍ണമയൂരത്തിന് മത്സരിക്കാന് 2 മലയാളി സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍  

ലിജോയുടെ ജല്ലിക്കട്ടും അനന്ത് മഹാദേവന്റെ മായ്ഘാട്ടും ഗോവ മേളയില്‍; സുവര്‍ണമയൂരത്തിന് മത്സരിക്കാന് 2 മലയാളി സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍