തെറിവിളിക്കുന്ന രജിത് ആര്‍മിയെ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കണമെന്ന് ടിനി ടോം, മോശക്കാരനാക്കിയാല്‍ അവര്‍ സഹിക്കില്ലെന്ന് രജിത്കുമാര്‍
Film Events

തെറിവിളിക്കുന്ന രജിത് ആര്‍മിയെ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കണമെന്ന് ടിനി ടോം, മോശക്കാരനാക്കിയാല്‍ അവര്‍ സഹിക്കില്ലെന്ന് രജിത്കുമാര്‍

തെറിവിളിക്കുന്ന രജിത് ആര്‍മിയെ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കണമെന്ന് ടിനി ടോം, മോശക്കാരനാക്കിയാല്‍ അവര്‍ സഹിക്കില്ലെന്ന് രജിത്കുമാര്‍