എന്റെ വീട് കൊവിഡ് ആശുപത്രിക്കായ് വിട്ടുതരാം, കമല്‍ഹാസന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട്
Film Events

‘എന്റെ വീട് കൊവിഡ് ആശുപത്രിക്കായ് വിട്ടുതരാം’, കമല്‍ഹാസന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട്

‘എന്റെ വീട് കൊവിഡ് ആശുപത്രിക്കായ് വിട്ടുതരാം’, കമല്‍ഹാസന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട്