തമിഴകത്ത് സിനിമാ യൂണിറ്റംഗങ്ങളും ദിവസവേതനക്കാരും പട്ടിണിയാകില്ല, 50 ലക്ഷം നല്‍കി രജനികാന്ത്, 10 ലക്ഷം നല്‍കുമെന്ന് വിജയ് സേതുപതി
Film Events

തമിഴകത്ത് സിനിമാ യൂണിറ്റംഗങ്ങളും ദിവസവേതനക്കാരും പട്ടിണിയാകില്ല, 50 ലക്ഷം നല്‍കി രജനികാന്ത്, 10 ലക്ഷം നല്‍കുമെന്ന് വിജയ് സേതുപതി

തമിഴകത്ത് സിനിമാ യൂണിറ്റംഗങ്ങളും ദിവസവേതനക്കാരും പട്ടിണിയാകില്ല, 50 ലക്ഷം നല്‍കി രജനികാന്ത്, 10 ലക്ഷം നല്‍കുമെന്ന് വിജയ് സേതുപതി