Fact Check, The News About Three Eyed Baby Is Fake
Fact Check

Fact Check : മൂന്ന് കണ്ണുള്ള 'അത്ഭുതക്കുട്ടി'യല്ല, പകര്‍ത്തി വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ചിത്രം

Fact Check : മൂന്ന് കണ്ണുള്ള 'അത്ഭുതക്കുട്ടി'യല്ല, പകര്‍ത്തി വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ചിത്രം