ആന മരിച്ച സംഭവത്തിലെ വ്യജപ്രചരണങ്ങളും വസ്തുതയും
Fact Check

'മലപ്പുറം, മുസ്ലിം ഭീകരത, പൈനാപ്പിള്‍ ബോംബ് തിന്നാന്‍ കൊടുത്തു'; ഗര്‍ഭിണിയായ ആന മരിച്ച സംഭവത്തിലെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളും വസ്തുതയും

'മലപ്പുറം, മുസ്ലിം ഭീകരത, പൈനാപ്പിള്‍ ബോംബ് തിന്നാന്‍ കൊടുത്തു'; ഗര്‍ഭിണിയായ ആന മരിച്ച സംഭവത്തിലെ വ്യാജ
പ്രചരണങ്ങളും വസ്തുതയും